•  
 •  
 •  
 •  

Dokumenty

Ročný výkaz o komunálnom odpade

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Kravany

Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2023

PHSR Obce Kravany 2018-2025

Záverečný účet obce Kravany

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kravany
VZN č. 1-2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kravany
VZN č. 3-2016 o určovaní názvu ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Kravany
VZN č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda na území obce Kravany

Verejné obstarávanie

  Oznámenie o zadávaní zákazky
  Oznámenie o zadávaní zákazky
  Oznámenie o zadávaní zákazky
  Výzva na predloženie cenovej ponuky:,,Viacúčelové športové ihrisko -Kravany"
  Výzva na predkladanie ponúk na predloženie cenovej ponuky na práce ,,Likvidácia nelegálnej skládky - Obec Kravany"
  Zmluva o dielo - návrh

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 15:00
  Utorok: 07:30 - 15:00
  Streda: 07:30 - 17:00
  Štvrtok: 07:30 - 15:00
  Piatok: 07:30 - 13:00

  Fotogaléria

  Kalendár